data.gov.vn

Điểm đầu mối công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Dữ liệu mở
N D X P

Hiện trạng kết nối chia sẻ dữ liệu

Số giao dịch năm 2021

0

Số giao dịch năm 2020

0

Đơn vị kết nối

0

Tổng số giao dịch

0

Hệ thống thông tin đã khai thác

0

Hiện trạng cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục CSDLQG được quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Cơ sở dữ liệu quốc gia Hệ thống Dữ liệu Pháp lý Chuẩn
trao đổi
Kết nối
NGSP
1 CSDLQG về Dân cư
2 CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai quốc gia
4 CSDLQG về tài chính
5 CSDLQG về Bảo hiểm
6 CSDLQG về thống kê,tổng hợp dân số
Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID - 19

Tin tức mới cập nhật

placeholder image

Xin ý kiến về Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia

20/04/2021 14:34

Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ...

placeholder image

Hướng dẫn mô hình công dân trong tổng thể các CSDL trong CQNN

12/03/2021 16:55

Để đảm bảo thống nhất về dữ liệu công dân trong tổng thể các CSDL của cơ quan nhà nước, Cục...

placeholder image

Hướng dẫn tuân thủ các yêu cầu cơ bản về tính năng, chức năng, đặc tính cung cấp dữ liệu của CSDLQG

12/03/2021 16:17

Cục Tin học hóa hướng dẫn triển khai tuân thủ các yêu cầu cơ bản về tính năng, chức năng, tính...