Văn bản pháp luật

placeholder image

Bình định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định(01/09/2022 15:01)

Ngày 16/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định. Đây có thể nói là quy chế đầu tiên trên cả nước quy định về dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

placeholder image

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP: Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.(08/07/2022 14:03)

Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

placeholder image

Quảng Ngãi ban hành danh mục CSDL dùng chung(08/07/2022 09:40)

Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh Quảng ngãi đã có quyết định số 862/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi. Danh mục CSDL dùng chung Quảng Ngãi bao gồm 54 cơ sở dữ liệu.

placeholder image

Tuyên Quang ban hành danh mục CSDL dùng chung(08/07/2022 09:16)

Ngày 6/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 641/QĐ-UBND ban hành Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Tuyên Quang. Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Tuyên Quang bao gồm 31 CSDL

placeholder image

An Giang ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh(04/07/2022 09:42)

Ngày 23/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1066/QĐ-UBND ban hành Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh. Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm 21 Cơ sở dữ liệu được giao cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quản lý, vận hành và chia sẻ dùng chung phục vụ phát triển Chính quyền điện tử.

placeholder image

Bình Định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh(03/07/2022 09:00)

Ngày 18/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định, theo đó UBND tỉnh đã phê duyệt các cơ sở dữ liệu của 16 Sở và cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh.

placeholder image

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai(02/07/2022 17:23)

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này 27 danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai của 15 cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

placeholder image

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Nguyên được ban hành(01/07/2022 17:33)

Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Nguyên. Danh mục CSDL dùng tỉnh Thái Nguyên bao gồm 71 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trọng tâm của tỉnh

placeholder image

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận được ban hành(29/06/2022 09:02)

Ngày 23/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận. Danh mục CSDL tỉnh Ninh Thuận bao gồm 25 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trọng tâm của tỉnh trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử

placeholder image

Hải Dương ban hành danh mục Cơ sở dữ liệu dung chung của tỉnh.(26/06/2022 16:06)

Ngày 21/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm 30 cơ sở dữ liệu được xây dựng để dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong địa bàn tỉnh phục vụ mục đích phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

placeholder image

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu(28/12/2021 12:51)

Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 1682/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

placeholder image

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành danh mục dữ liệu mở(29/09/2021 09:09)

Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP, Ngày 23/9/2021, Tổng Giám đốc BHXHVN ký ban hành Quyết định số 911/QĐ-BHXH về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

placeholder image

Hướng dẫn mô hình công dân trong tổng thể các CSDL trong CQNN(12/03/2021 16:55)

Để đảm bảo thống nhất về dữ liệu công dân trong tổng thể các CSDL của cơ quan nhà nước, Cục Tin học hóa hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình dữ liệu đảm bảo phù hợp với cấu trúc dữ liệu công dân trong CSDLQG về dân cư trên cơ sở kế thừa QCVN 109 của Bộ Thông tin và Truyền thông

placeholder image

Hướng dẫn tuân thủ các yêu cầu cơ bản về tính năng, chức năng, đặc tính cung cấp dữ liệu của CSDLQG(12/03/2021 16:17)

Cục Tin học hóa hướng dẫn triển khai tuân thủ các yêu cầu cơ bản về tính năng, chức năng, tính năng cung cấp dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia.

placeholder image

Hà Nội ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố(08/03/2021 08:17)

Ngày 26/02/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.