Công nghệ

placeholder image

Tổng quan về mô hình hóa dữ liệu(11/05/2020 11:12)

Người lập mô hình thông tin, người lập mô hình dữ liệu và các kiến trúc sư chịu trách nhiệm tạo ra các mô hình của một tổ chức thông tin bao trùm nhiều cấp độ trừu tượng, từ khái niệm đến logic và vật lý. Trong đó mô hình khái niệm độc lập về công nghệ, cho phép trình bày, thảo luận và thống nhất các khái niệm cơ bản trong miền

placeholder image

Open Data Protocol version 4.0(11/05/2020 11:01)

Trong điện toán, Giao thức dữ liệu mở (Open Data protocol (OData)) là một giao thức mở cho phép tạo lập và sử dụng các API RESTful có thể truy vấn và liên thông theo một cách đơn giản và được chuẩn hóa

placeholder image

Dữ liệu mở liên kết(28/04/2020 07:48)

Dữ liệu liên kết (Linked Data) là một phương pháp để xuất bản dữ liệu có cấu trúc bằng cách sử dụng các từ vựng như schema.org có thể được kết nối với nhau và được diễn giải bằng máy. Sử dụng dữ liệu được liên kết, các câu lệnh được mã hóa trong bộ ba có thể được trải rộng trên các trang web khác nhau.