Kinh nghiệm

placeholder image

Cách tiếp cận về quản trị dữ liệu ở Bandung, Indonesia(02/10/2020 09:52)

Quản trị dữ liệu là nội dung quan trọng của Chính phủ điện tử. Chính quyền Bandung-Indonesia đã nhận biết được sự quan trọng của quản trị dữ liệu và đã có sự nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai quản trị dữ liệu. Bài viết này giới thiệu cách thức tiếp cận của Bandung để thực hiện quản trị dữ liệu.

placeholder image

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian để quản lý đất đai bền vững: kinh nghiệm của quốc tế(23/04/2020 04:54)

Bài viết dưới đây giới thiệu một số nội dung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Cơ sở Hạ tầng dữ liệu không gian cho quản lý đất đai bền vững...