angle-left null Hải Dương ban hành danh mục Cơ sở dữ liệu dung chung của tỉnh.
Trang chủ

26/06/2022 16:06

(data.gov.vn) Ngày 21/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm 30 cơ sở dữ liệu được xây dựng để dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong địa bàn tỉnh phục vụ mục đích phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Ngày 21/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm 30 cơ sở dữ liệu được xây dựng để dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong địa bàn tỉnh phục vụ mục đích phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Các cơ sở dữ liệu dùng chung của Hải Dương theo Quyết định bao gồm:

 • Cơ sở dữ liệu về dân cư

 • Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

 • Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính

 • Công báo điện tử tỉnh Hải Dương

 • Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hải Dương

 • Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

 • Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một của điện tử của tỉnh

 • Hệ thống thư điện tử công vụ

 • Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP

 • Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

 • Cơ sở dữ liệu chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 • Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp

 • Cơ sở dữ liẹu về Bảo hiểm

 • Cơ sở dữ liệu về đất đai

 • CSDL nền tảng tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19

 • Cơ sở dữ liệu về Hộ tịch

 • Cơ sở dữ liệu về Lý lịch tư pháp

 • CSDL về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 • Cơ sở dữ liệu về quản lý giá

 • Cơ sở dữ liệu về thu chi ngân sách nhà nước

 • Cơ sở dữ liệu về quản lý Tài sản công

 • Cơ sở dữ liệu về Quy hoạch

 • Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo về trường, lớp, học sinh

 • Cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ

 • Cơ sở dữ liệu về cấp giấy phép lái xe

 • Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông

 • Cơ sở dữ liệu về thị trường lao động

 • Cơ sở dữ liệu làng, khu dân cư văn hóa

 • Cơ sở dữ liệu về bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hải Dương

 • Cơ sở dữ liệu các Cổng/ Trang thông tin điện tử

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở TTTT: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai giải pháp kết nối, tích hợp đầy đủ các dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để chia sẻ, khai thác, đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin; Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh xác định nội dung, hình thức chia sẻ dữ liệu phù hợp.

Đối với các đơn vị được giao chủ trì các cơ sở dữ liệu trong danh mục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý dữ liệu được quy định tại Khoản 1, Điều 10; thực hiện kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu theo quy định tại Điều 16; thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh thì thực hiện nghiên cứu, đề xuất, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc của ngành dọc triển khai. Sau khi hoàn thành, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển Chính phủ hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030, Phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao, mở dữ liệu theo quy định của pháp luật để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong phạm vi địa phương, Các cơ sở dữ liệu dùng chung đóng vai trò rất quan trọng và là nòng cốt để xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính của địa phương.

Khanh Nguyen


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu