angle-left null Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở
Trang chủ

01/07/2022 11:16

(data.gov.vn) Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1814/QĐ-BKHĐT ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 1814/QĐ-BKHĐT.

Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm 11 cơ sở dữ liệu, bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu thầu; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước; Cơ sở dữ liệu quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế; Cơ sở dữ liệu về tư vấn viên; Cơ sở dữ liệu về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã; Cơ sở dữ liệu về thống kê.

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung gồm 08 cơ sở dữ liệu, bao gồm: Cơ sở dữ liệu định danh tập trung; Cơ sở dữ liệu mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử; Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; Cơ sở dữ liệu về phản ánh, kiến nghị; Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ; Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; Cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Cơ sở dữ liệu về các danh mục dùng chung cho các hệ thống địa bàn hành chính, hệ thống ngành kinh tế, …

Danh mục dữ liệu mở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục II kèm theo Quyết định 1814/QĐ-BKHĐT bao gồm: Số liệu thống kê tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp; Số liệu thống kê tổng hợp về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Số liệu thống kê tổng hợp về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Dữ liệu về dự án đầu tư công; Thông tin kinh tế - xã hội; Số liệu kinh tế - xã hội; Chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Số liệu về doanh nghiệp nhà nước; Dữ liệu về thủ tục hành chính của Bộ; Dữ liệu công khai dự toán ngân sách nhà nước; Dữ liệu về văn bản pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định nêu rõ các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về danh mục, nội dung, chất lượng của dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp. Định kỳ 06 tháng/lần (trước ngày 20/6 và trước 20/12 hằng năm) thực hiện rà soát, cập nhật Danh mục dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp gửi Trung tâm Tin học. Khi có sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung tại Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ, các đơn vị cần kịp thời gửi nội dung cập nhật tới Trung tâm Tin học để tổng hợp, báo cáo.

Trung tâm Tin học có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ban hành văn bản cập nhật Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ sau khi nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị về cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế. Định kỳ 06 tháng/lần (trước 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm), Trung tâm Tin học tổng hợp, rà soát, cập nhật Danh mục dữ liệu mở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đề xuất của các đơn vị (nếu có thay đổi).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2021./.


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu