angle-left null Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai
Trang chủ

02/07/2022 17:23

(data.gov.vn) Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này 27 danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai của 15 cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở dữ liệu trong danh mục CSDL dùng chung tỉnh Đồng Nai bao gồm

 • CSDL về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

 • CSDL về đất đai

 • CSDL tài nguyên và môi trường

 • CSDL quy hoạch khu công nghiệp

 • CSDL dữ liệu tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

 • CSDL quản lý trạm BTS

 • CSDL quản lý quy hoạch viễn thông thụ động

 • CSDL văn bản trên toàn tỉnh

 • CSDL dân cư

 • CSDL thu, chi ngân sách của tỉnh

 • CSDL về xây dựng kế hoạch KTXH phục vụ quản lý thông tin KTXH tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện các chỉ tiêu KTXH

 • CSD doanh nghiệp và hộ cá thể trên địa ban tỉnh Đồng Nai

 • CSDL thông tin dự án đầu tư

 • CSDL cán bộ CCVC

 • CSDL hộ tịch

 • CSDL công chứng, chứng thực

 • CSDL vi bằng

 • CSDL thông tin quy hoạch xây dựng

 • CSDL chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 • CSDL thông tin cấp phép xây dựng

 • CSDL văn bằng chứng chỉ

 • CSDL ngành giáo dục

 • CSDL hồ sơ sức khoẻ điện tử

 • CSDL về truy xuất nguồn gốc nông, lâm thuỷ sản và thực phẩm

 • CSDL về vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất hữu cơ, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ

 • CSDL khoa học và công nghệ

 • CSDL an sinh xã hội.

Quá trình tổ chức thực hiện UBND tỉnh phân rõ trách nhiệm của các đơn vị cụ thể như sau:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu nêu tại Điều 1 của Quyết định này và thống nhất ban hành Danh mục các trường thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai.

+ Tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai giải pháp kết nối, tích hợp đầy đủ các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để chia sẻ, khai thác hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm:

+ Quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo các quy định hiện hành.

+ Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp, đồng bộ với cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, Chính phủ gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý dữ liệu được quy định tại Khoản 1 Điều 10; thực hiện kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu theo quy định tại Điều 16; thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Kích vào đây để xem bản đầy đủ của Quyết định.

 

Khánh Nguyễn


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu