angle-left null Long An ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh
Trang chủ

25/12/2020 15:40

(data.gov.vn) Ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã có Quyết định số 4825 ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trong danh mục này đã xác định một số CSDL lớn như CSDL nền địa lý, quy hoạch, hạ tầng giao thông... là các CSDL dùng chung. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở TTTT xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh tại data.longan.gov.vn

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DUNG CHUNG CỦA TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4825 /QĐ-UBND ngày   24 /12/2020 của UBND tỉnh Long An)

________________________

STT

TÊN DỮ LIỆU

MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

HÌNH THỨC CHIA SẺ DỮ LIỆU

NGUỒN CƠ SỞ DỮ LIỆU

1

Nền thông tin địa lý 1/2000, 1/5000

Mục đích: Cung cấp bản đồ nền phục vụ nhu cầu khai thác thông tin bản đồ.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) nền địa hình, hành chính tỷ lệ 1/2000, 1/5000 của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Micro Station, Gis

2

Cơ sở dữ liệu địa chính (dữ liệu về đất đai)

Mục đích: Quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính) địa chính đến các xã trong tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Micro Station

Quản lý đất đai vilis

VBDLIS

3

Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường

Mục đích: Quản lý tài nguyên, môi trường của tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu chất thải nguy hại và các cơ sở vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; dữ liệu môi trường (bao gồm quang trắc môi trường), khoáng sản, tài nguyên nước; dữ liệu đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý CSDL Tài nguyên Môi trường

4

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp (thông tin hiện trạng và quy hoạch các khu, cụm công nghiệp)

Mục đích: Quản lý quy hoạch đất các khu, công nghiệp.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) các khu cụm công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý quy hoạch khu, cụm công nghiệp

5

Dữ liệu tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

Mục đích: Quản lý tài sản hạ tầng giao thông các tuyến đường tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Quản lý hạ tầng giao thông
https://govone.vn/

6

Dữ liệu quản lý trạm BTS

Mục đích: Quản lý các trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) các trạm BTS.

Sở Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Hệ thống Quản lý trạm BTS

7

Dữ liệu quản lý quy hoạch viễn thông thụ động

Mục đích: Quản lý quy hoạch viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) viễn thông thụ động.

Sở Thông tin và Truyền thông

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý quy hoạch viễn thông thụ động.

8

Dữ liệu dân cư

Mục đích: Quản lý thông tin thẻ căn cước của người dân và nhân khẩu trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Là dữ liệu tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân có được từ CSDL quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh (đầu mối chủ quản dữ liệu của tỉnh trên hệ thống của Bộ Công an)

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

9

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp

Mục đích: Quản lý thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin các doanh nghiệp trong tỉnh bóc tách thông tin từ CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối chủ quản dữ liệu của tỉnh trên hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Hiện trạng: đã kết nối và chia sẻ trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh -LGSP).

10

Dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh

Mục đích: Quản lý thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin các hộ kinh doanh trong tỉnh.

UBND huyện, thị xã, thành phố (đầu mối chủ quản dữ liệu của huyện)

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm quản lý cấp phép hộ kinh doanh xây triển năm 2020

11

Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Mục đích: Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin cán bộ, công chức, viên chức có được từ phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội Vụ

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

12

Dữ liệu hộ tịch

Mục đích: Quản lý thông tin đăng ký hộ tịch của người dân.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin hộ tịch lấy được từ phần mềm quản lý hộ tịch.

Sở Tư pháp

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý hộ tịch

13

Dữ liệu công chứng, chứng thực.

Mục đích: Quản lý thông tin thực hiện công chứng, chứng thực.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin công chứng, chứng thực lấy được từ phần mềm quản lý công chứng, chứng thực.

Sở Tư pháp

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý công chứng, chứng thực.

14

Dữ liệu danh mục điện tử dùng chung

Mục đích: Cung cấp các dữ liệu chuẩn về danh mục để sử dụng thống nhất trong các phần mềm ứng dụng, hệ thống thông tin quản lý.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu danh mục điện tử (dân tộc, hành chính, mã định danh,…) dùng chung của các cơ quan nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông (đầu mối chủ quản dữ liệu của tỉnh trên hệ thống của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh -LGSP

15

Dữ liệu danh mục thủ tục hành chính

Mục đích: Cung cấp các dữ liệu chuẩn về thủ tục hành chính của tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu danh mục thủ tục hành chính lấy về từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (đầu mối chủ quản dữ liệu của tỉnh trên hệ thống của Văn phòng Chính phủ)

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

Cổng dịch vụ công quốc gia

16

Dữ liệu văn bản trên toàn tỉnh

Mục đích: Quản lý văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu các văn bản trao đổi lấy về từ phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý văn bản

17

Dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính

Mục đích: Quản lý thông tin giải quyết hồ sơ hành chính trên môi trường điện tử.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin xử lý, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lấy được từ dữ liệu xử lý trên phần mềm một cửa của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Một cửa

18

Dữ liệu thông tin địa lý quy hoạch xây dựng

Mục đích: Quản lý thông tin quy hoạch xây dựng của tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) các quy hoạch (chung, chi tiết, chức năng) của tỉnh.

Sở Xây dựng

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Dữ liệu số hóa

19

Dữ liệu thông tin dự án đầu tư ngoài ngân sách

Mục đích: Quản lý thông tin các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) các dự án đầu tư lấy từ phần mềm dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách

20

Dữ liệu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mục đích: Quản lý thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng lấy từ phần mềm quản lý thông tin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

Quản lý thông tin Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

21

Dữ liệu thông tin cấp phép xây dựng

Mục đích: Quản lý thông tin cấp giấy phép xây dựng.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ liệu thông tin) cấp phép xây dựng lấy từ phần mềm quản lý thông tin cấp phép xây dựng.

Sở Xây dựng

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Quản lý thông tin Cấp phép xây dựng

22

Dữ liệu văn bằng chứng chỉ

Mục đích: Quản lý thông tin văn bằng chứng chỉ.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin văn bằng chứng chỉ lấy từ phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý văn bằng chứng chỉ

23

Dữ liệu Ngành Giáo dục

Mục đích: Quản lý thông tin giáo viên, học sinh, kết quả học tập, trường, lớp, cơ sở vật chất,…

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin được lấy từ phần mềm quản lý giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo đang quản lý, vận hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm quản lý giáo dục

24

Dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử

Mục đích: Quản lý thông tin hồ sơ sức khỏe của từng người dân trong tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử lấy từ phần mềm quản lý sức khỏe điện tử.

Sở Y tế

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Phần mềm Quản lý sức khỏe điện tử

25

Dữ liệu ngành nông nghiệp

Mục đích: Quản lý thông tin, số liệu các lĩnh vực của ngành nông nghiệp lấy từ CSDL ngành nông nghiệp.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin ngành nông nghiệp lấy từ CSDL ngành nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

CSDL ngành nông nghiệp
 

26

Dữ liệu Khoa học Công nghệ (thông tin về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thông tin về đề tài, dự án)

Mục đích: Cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; cung cấp thông tin về đề tài, dự án.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lấy từ Cổng thông tin điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Dữ liệu thông tin về đề tài, dự án lấy từ CSDL quốc gia về Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ (đầu mối chủ quản dữ liệu của tỉnh trên hệ thống của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Dữ liệu mở.

Chia sẻ dữ liệu mặc định.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Cổng thông tin điện tử Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Giải thích từ ngữ:  

1. Dữ liệu mở: Là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ.

2. Chia sẻ dữ liệu mặc định: Là hình thức chia sẻ các dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước sử dụng mà trong đó cơ sở dữ liệu đã có sẵn các dịch vụ để chia sẻ dữ liệu và các dữ liệu chia sẻ đã được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên.

3. Chia sẻ dữ liệu đặc thù: Là hình thức chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu; việc chia sẻ dữ liệu theo hình thức này cần thực hiện các hoạt động phối hợp của các bên về mặt kỹ thuật để chuẩn bị về mặt hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để xử lý hoặc tạo ra dữ liệu phục vụ chia sẻ dữ liệu.

Văn bản tải về tại đây

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu