angle-left null Ban hành QCVN 71:2022/BNTNMT về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ1:50.000, 1:100.000
Trang chủ

06/07/2022 08:25

(data.gov.vn) Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT

Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn kỹ thuật này là các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.

Nội dung chính của QCVN 71:2022/BTNMT bao gồm:

Yêu cầu hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở mã số QCVN  42:2020/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm2020 củaBộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường

Yêu cầu siêu  dữ liệu  của  cơ  sở  dữ  liệu  nền  địa  lý  quốc  gia  tỷ lệ1:50.000, 1:100.000. Siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ ̉lệ 1:50.000,  1:100.000 thực hiện theo quy định về siêu dữ liệu tại Phụ lục I của QCVN 42:2020/BTNMT và TCVN 12687:2019 Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu

Quy định định dạng dữ liệu: Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được xây dựng, vận hành, cập nhật, lưu trữ, cung cấp ở định dạng GML và các định dạng bổ sung GDB, SHP

Quy định các chủ đề dữ liệu địa lý theo cấu trúc cụ thể: nội dung này mô tả mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.

Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000.

Xem chi tiết QCVN 71:2022/BTNMT


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu