angle-left null Bình định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định
Trang chủ

01/09/2022 15:01

(data.gov.vn) Ngày 16/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định. Đây có thể nói là quy chế đầu tiên trên cả nước quy định về dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

Ngày 16/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định. Đây có thể nói là quy chế đầu tiên trên cả nước quy định về dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

Trong quy chế ghi rõ: Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định là cơ sở dữ liệu dùng chung, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tỉnh công bố rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ.

Quy chế cũng quy định Cơ quan, đơn vị trong tỉnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu,thông tin chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị mìnhđịnh kỳhằng quý trong năm lên Hệ thống trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đầu tiên của quý sau. Đối với các cơ quan, đơn vị đã có cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo các tiêu chuẩn của ngành và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, thì cung cấp API để Hệ thống kết nối

Về khai thác dữ liệu trên hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể thực hiện khai thác dữ liệu chuyên ngành được công khai trên Hệ thống. Tất cả các sở, ban, ngành được cấp quyền để cập nhật, khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông qua tài khoản được cấp của mỗi đơn vị và có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Về hình thức khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ thống:

Cá nhân, tổ chức tiến hành liên kết vào trang chủ của Hệ thống để thực hiện khai thác dữ liệu. Các sở, ban, ngành được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào Hệ thống để cập nhật, khai thác dữ liệu.

Bên cạnh đó, ngày 18/4/2022, UBND tỉnh Bình Định cũng đã ban hành Quyết định 1253/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định.

Thông tin chi tiết về Quy chế có thể xem tại đây

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu