Công nghệ

placeholder image

Những thành phần cơ bản của XML(18/05/2020 03:32)

Theo W3C, XML được định nghĩa là: - Một tập hợp các quy tắc để mã hóa tài liệu ở định dạng có thể đọc được bằng máy; - Là ngôn ngữ xây dựng cấu trúc tài liệu văn bản...

placeholder image

F# Data - Tạo ra dữ liệu có cấu trúc cho công dân(18/05/2020 03:28)

Mặc dù có nhiều nỗ lực phân loại dữ liệu nhưng hầu hết dữ liệu vẫn có sẵn ở các định dạng có cấu trúc, dữ liệu ở dưới dạng tệp CSV, các dịch vụ web services giao tiếp bằng JSON và hầu hết các tệp XML được sử dụng trong thực tế không chứa đựng lược đồ

placeholder image

Các công nghệ XML liên quan để xây dựng ứng dụng XML(18/05/2020 03:24)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML (eXtensible Markup Language) có thể cung cấp các cải tiến mang tính cách mạng, chẳng hạn như xử lý các kết quả đầu ra của cơ sở dữ liệu và mở rộng quản lý dữ liệu bán cấu trúc

placeholder image

Nghiên cứu và phân tích các mô hình cơ sở dữ liệu phổ biến(18/05/2020 03:18)

Ngày nay, dữ liệu là thành phần quan trọng nhất trong thế giới bởi vì nó được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày từ cá nhân cho đến các tổ chức. Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của bất kỳ tổ chức nào bởi vì tất cả các thông tin đều được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu để tất cả người dùng có thể dễ dàng truy cập một cách tốt nhất

placeholder image

Công nghệ tiêu chuẩn của kiến trúc Dịch vụ Web service(14/05/2020 07:40)

Dịch vụ Web service đại diện cho một cấu trúc kiến trúc cho phép giao tiếp giữa các ứng dụng. Một dịch vụ có thể được gọi từ xa hoặc được sử dụng để sử dụng một dịch vụ mới cùng với các dịch vụ khác

placeholder image

Tổng quan về mô hình hóa dữ liệu(11/05/2020 11:12)

Người lập mô hình thông tin, người lập mô hình dữ liệu và các kiến trúc sư chịu trách nhiệm tạo ra các mô hình của một tổ chức thông tin bao trùm nhiều cấp độ trừu tượng, từ khái niệm đến logic và vật lý. Trong đó mô hình khái niệm độc lập về công nghệ, cho phép trình bày, thảo luận và thống nhất các khái niệm cơ bản trong miền

placeholder image

Open Data Protocol version 4.0(11/05/2020 11:01)

Trong điện toán, Giao thức dữ liệu mở (Open Data protocol (OData)) là một giao thức mở cho phép tạo lập và sử dụng các API RESTful có thể truy vấn và liên thông theo một cách đơn giản và được chuẩn hóa

placeholder image

Dữ liệu mở liên kết(28/04/2020 07:48)

Dữ liệu liên kết (Linked Data) là một phương pháp để xuất bản dữ liệu có cấu trúc bằng cách sử dụng các từ vựng như schema.org có thể được kết nối với nhau và được diễn giải bằng máy. Sử dụng dữ liệu được liên kết, các câu lệnh được mã hóa trong bộ ba có thể được trải rộng trên các trang web khác nhau.

placeholder image

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian để quản lý đất đai bền vững: kinh nghiệm của quốc tế(23/04/2020 04:54)

Bài viết dưới đây giới thiệu một số nội dung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Cơ sở Hạ tầng dữ liệu không gian cho quản lý đất đai bền vững...