Đánh giá-xếp hạng

placeholder image

Đánh giá khả năng tham gia của xã hội và năng lực khai thác dữ liệu mở tại Việt Nam(28/04/2020 04:37)

Báo cáo của Ngân hàng thế giới về Đánh giá khả năng tham gia của xã hội và năng lực khai thác dữ liệu mở tại Việt Nam

placeholder image

Đánh giá Sử dụng dữ liệu để hoạch định và thực thi chính sách (28/04/2020 03:47)

Đánh giá Sử dụng dữ liệu để hoạch định và thực thi chính sách được trích từ báo cáo Đánh giá Mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở do Ngân hàng thế giới thực hiện