Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
2 CSDL Đơn vị sử dụng lao động
3 CSDL Hủy sổ
4 CSDL Chốt sổ
5 CSDL đại lý ủy quyền thu BHYT
6 CSDL thu BHXH
7 CSDL thu BHYT
8 CSDL thu BHTN
9 CSDL sổ và quá trình tham gia BHXH
10 CSDL thẻ và quá trình tham gia BHYT
11 CSDL người tham gia BHXH, BHYT
12 CSDL thuốc và hoạt chất trong danh mục được thanh toán KCB BHYT
13 CSDL Vật tư y tế trong danh mục được thanh toán KCB BHYT
14 CSDL Dịch vụ kỹ thuật trong danh mục được thanh toán KCB BHYT
15 CSDL cơ sở KCB tham gia KCB BHYT
16 CSDL hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT
17 CSDL kết quả giám định thanh toán chi phí KCB BHYT
18 CSDL hồ sơ đối tượng hưởng BHXH trước năm 1995
19 CSDL Người hưởng BHXH 1 lần
20 CSDL người hưởng hàng tháng
21 CSDL xét duyệt chế độ ngắn hạn
22 CSDL xét duyệt chế độ dài hạn
23 CSDL Chi trả
24 CSDL tài chính, kế toán
25 CSDL công sản
26 CSDL nhân sự
27 CSDL thi đua, khen thưởng
28 CSDL đề tài nghiên cứu khoa học
29 CSDL thanh tra, kiểm tra
30 CSDL Quản lý Quỹ
31 CSDL tổng hợp câu hỏi, vướng mắc thường gặp
32 CSDL Hộ gia đình tham gia BHYT
33 CSDL hộ gia đình
34 CSDL bài giảng nghiệp vụ chuyên Ngành
35 CSDL văn bản hành chính
36 CSDL Giao dịch điện tử
37 CSDL Thư điện tử
38 CSDL Số hóa hồ sơ hưởng BHXH
39 CSDL Thanh toán điện tử song phương
40 CSDL quản lý thiết bị
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.