Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng, đô la Mỹ
2 Lạm phát cơ bản
3 Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian
4 Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất
5 Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
6 Chỉ số giá sản xuất công nghiệp
7 Chỉ số giá cước vận tải kho bãi
8 Chỉ số giá sản xuất dịch vụ
9 Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
10 Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
11 Tỷ giá thương mại hàng hóa (ToT)
12 CSDL Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
13 CSDL Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
14 CSDL Tổng điều tra Dân số và nhà ở
15 CSDL Niên giám thống kê
16 CSDL Điều tra vốn đầu tư quý
17 CSDL Điều tra vốn xây dựng quý
18 Dữ liệu XNK hàng hóa
19 Dữ liệu Cơ sở SXKD Cá thể 01/10 hàng năm
20 CSDL Doanh nghiệp
21 CSDL quốc gia về các dự án đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài
22 CSDL về hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia
23 Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch
24 CSDL về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
25 CSDL quốc gia về đầu tư công
26 CSDL danh mục các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu và các loại hình khu kinh tế khác
27 CSDL về cơ sở đào tạo đấu thầu
28 CSDL về giảng viên đấu thầu
29 CSDL định danh tập trung cho các đối tượng sử dụng các Hệ thống CNTT
30 CSDL mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử
31 CSDL về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
32 CSDL văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ
33 CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Bộ
34 CSDL các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
35 CSDL về các danh mục dùng chung cho các hệ thống: địa bàn hành chính, hệ thống ngành kinh tế,…
36 CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.