Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL cán bô công chức, viên chức
2 CSDL quản lý kiến nghị, chế độ chính sách bảo hiểm
3 CSDL đầu vào phục vụ xây dựng chính sách BHXH
4 CSDL văn bản quy phạm pháp luật
5 CSDL thủ tục hành chính của Bộ
6 CSDL văn bản điều hành
7 CSDL người có công
8 CSDL bảo trợ xã hội và giảm nghèo
9 CSDL quản lý Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
10 CSDL quản lý phòng chống tệ nạn xã hội
11 CSDL cung cấp dịch vụ hành chính công
12 CSDL thông tin người lao động nước ngoài
13 CSDL các trường đào tạo
14 CSDL cán bộ xã hội
15 CSDL cơ sở bảo trợ xã hội
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.