Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL thống kê
2 CSDL quản lý các dự án đầu tư
3 CSDL nông nghiệp nông thôn các tỉnh
4 CSDL thông tin thị trường
5 CSDl theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm
6 CSDl quản lý vốn vay ODA
7 CSDL các văn bản QPPL
8 CSDL xuất nhập khẩu thủy sản
9 CSDL An ninh lương thực
10 CSDL khuyến nông và thị trường
11 CSDL thư viện điện tử Libon
12 CSDL quản lý công trình thủy lợi, Web GIS quản lý đê, số liệu thủy văn
13 CSDL quản lý đề tài, dự án ngành NN&PTNN
14 CSDl trại giống, chế phẩm sinh học
15 CSDL quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
16 CSDL các dự án thiên tai
17 CSDL thông tin giám sát hồ chứa
18 CSDL số liệu xuất nhập khẩu Nông lâm thủy sản
19 CSDL thống kê
20 CSDL theo dõi đánh giá về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
21 CSDl quản lý nghề cá thương phẩm VnFishbase
22 CSDL doanh nghiệp thủy sản
23 CSDL theo dõi diễn biến rừng
24 CSDL thống kê rừng
25 CSDL cảnh báo cháy rừng
26 CSDL GIS quản lý đê điều
27 CSDL cá tra và cá thương phẩm
28 CSDL chương trình nông thôn mới
29 CSDL ổn định dân cư
30 CSDL thiên tai
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.