Bộ Nội vụ

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu Văn bản quy phạm pháp luật
2 Cơ sở dữ liệu Hội, Tổ chức Phi chính phủ
3 Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã
4 Cơ sở dữ liệu Chính quyền địa phương, địa giới hành chính
5 Cơ sở dữ liệu Thư viện Bộ Nội vụ
6 Cơ sở dữ liệu lý dữ liệu và khai thác dữ liệu Chức sắc tôn giáo
7 Cơ sở dữ liệu xử lý dữ liệu và khai thác dữ liệu Cơ sở thờ tự tôn giáo
8 Cơ sở dữ liệu Văn bản pháp luật
9 Cơ sở dữ liệu Thi đua khen thưởng
10 Cơ sở dữ liệu hiện vật khen thưởng
11 Cơ sở dữ liệu về Dữ liệu lưu trữ điện tử
12 Cơ sở dữ liệu hành chính công điện tử
13 Cơ sở dữ liệu Tài liệu lưu trữ
14 Cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua khen thưởng
15 Cơ sở dữ liệu tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành Trung ương và địa phương
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.