Bộ Ngoại giao

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài
2 Cấp phát hộ chiếu ngoại giao, công vụ, công hàm
3 Cấp thị thực
4 Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự
5 Miễn thị thực
6 Hộ tịch
7 Đăng ký công dân
8 Danh sách các Cơ quan đại diện Ngoại giao; các Cơ quan Lãnh sự; các Cơ quan đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam
9 Cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.