Bộ Tài chính

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách
2 CSDL người nộp thuế (CSDL NNT)
3 CSDL đơn vị có quan hệ ngân sách:
4 CSDL Văn bản pháp quy:
5 CSDL danh mục dùng chung
6 CSDL thông tin tình báo Hải quan – VCIS
7 CSDL hệ thống E-Customs
8 CSDL KT-559
9 CSDL E-Manifest
10 CSDL hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam
11 CSDL tập trung về người nộp thuế
12 CSDL tập trung về doanh nghiệp
13 CSDL về quản lý thuế tập trung (TMS)
14 Hệ thống CSDL quản lý Công ty chứng khoán – SCMS
15 Hệ thống CSDL quản lý Công ty quản lý Quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán – FMS
16 Hệ thống CSDL quản lý Nhà đầu tư nước ngoài; (iv)
17 Hệ thống CSDL quản lý Người hành nghề chứng khoán
18 Hệ thống CSDL phục vụ công tác Thanh tra
19 CSDL về tài sản công
20 CSDL thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu
21 CSDL chuyên ngành quản lý Thuế
22 CSDL chuyên ngành quản lý Kho bạc
23 CSDL chuyên ngành quản lý Hải quan
24 CSDL chuyên ngành quản lý Chứng khoán
25 CSDL chuyên ngành quản lý Dự trữ nhà nước
26 CSDL chuyên ngành quản lý giá
27 CSDL chuyên ngành quản lý Bảo hiểm
28 CSDL chuyên ngành quản lý Nợ công
29 CSDL chuyên ngành quản lý Tài sản công
30 CSDL chuyên ngành quản lý, giám sát vốn nhà nước tại DN
31 CSDL chuyên ngành quản lý thu, Chi ngân sách
32 CSDL danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.