Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL TN&MT kết nối liên thông với các HTTT, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành
2 CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường
4 CSDL quốc gia về đất đai
5 CSDL Hạ tầng không gian địa lý quốc gia (NSDI)
6 CSDL Nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia
7 CSDL viễn thám quốc gia
8 CSDL tổng hợp môi trường quốc gia
9 CSDL nguồn thải quốc gia
10 CSDL đa dạng sinh học quốc gia
11 CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia
12 CSDL quốc gia về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
13 CSDL khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản quốc gia
14 CSDL quốc gia về khí tượng thủy văn
15 CSDL quốc gia về biến đổi khí hậu
16 CSDL quốc gia về kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước
17 CSDL người dùng
18 CSDL giấy phép và hồ sơ cấp phép TN&MT
19 Kho dữ liệu số tổng hợp TN&MT phục vụ phân tích, báo cáo
20 Hệ thống Quản lý văn bản hồ sơ công việc
21 Hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không giấy
22 Hệ thống CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức TN&MT
23 Hệ thống CSDL thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành TN&MT
24 Hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ
25 Hệ thống CSDL Kế hoạch - Tài chính
26 Hệ thống CSDL Pháp chế, chính sách, pháp luật TN&MT
27 Hệ thống CSDL Thi đua khen thưởng
28 Hệ thống CSDL Hợp tác quốc tế
29 CSDL Đảng, đoàn thể
30 Hệ thống báo cáo tổng hợp
31 Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về TN&MT
32 Kho lưu trữ tư liệu Bộ TN&MT
33 CSDL số liệu thống kê ngành TN&MT
34 Hệ thống thư viện điện tử TN&MT trên nền tảng điện toán đám mây
35 Hệ thống điều hành thông minh tại Bộ TN&MT
36 Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT
37 CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ
38 CSDL bản đồ biên giới Việt Nam - Trung Quốc
39 CSDL bản đồ biên giới Việt Nam - Lào
40 CSDL địa danh
41 CSDL thông tin đo đạc và bản đồ
42 CSDL trọng lực
43 CSDL Giao dịch điện tử về đất đai
44 CSDL về đăng ký và thống kê đất đai
45 CSDL về hồ sơ địa chính
46 CSDL về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
47 CSDL về giá đất và phát triển quỹ đất
48 CSDL Chất lượng môi trường
49 CSDL Quản lý CSDL Ô nhiễm tồn lưu
50 CSDL chất thải rắn thông thường
51 CSDL môi trường làng nghề
52 Bộ CSDL phục vụ HTTT giám sát môi trường LVS Nhuệ - Đáy, LVS Cầu và LVS Đồng Nai
53 CSDL Quản lý tổng hợp đới bờ
54 CSDL phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới qua hệ thống sông Mê Kông, hệ thống sông Hồng
55 CSDL Giao khu vực biển
56 CSDL hoạt động khoáng sản
57 CSDL xạ hiếm
58 CSDL nguyên thủy địa vật lý
59 CSDL mẫu vật bảo tàng
60 CSDL lỗ khoan và lõi mẫu
61 CSDL thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản
62 CSDL Quản lý hoạt động KTTV
63 CSDL về thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai
64 CSDL hồ sơ kỹ thuật trạm
65 CSDL biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng
66 CSDL Giám sát tài nguyên nước
67 CSDL quan trắc nước dưới đất
68 CSDL quan trắc nước mặt
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.