Bộ Tư pháp

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
2 Cơ sở dữ liệu ủy thác tư pháp
3 Cơ sở dữ liệu quốc tịch
4 Cơ sở dữ liệu Khai sinh điện tử
5 Cơ sở dữ liệu Đăng ký giao dịch bảo đảm
6 Cơ sở dữ liệu hỏi đáp và tư vấn pháp luật
7 Cơ sở dữ liệu Hướng dẫn nghiệp vụ
8 Cơ sở dữ liệu cán bộ và chức danh tư pháp
9 Cơ sở dữ liệu thông tin Hợp tác quốc tế về pháp luật
10 Cơ sở dữ liệu Pháp điển điện tử
11 Cơ sở dữ liệu quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự
12 Cơ sở dữ liệu nuôi con nuôi trong nước
13 Cơ sở dữ liệu nuôi con nuôi nước ngoài
14 Cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
15 Cơ sở dữ liệu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý
16 Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
17 Cơ sở dữ liệu về Đấu giá viên và Tổ chức đấu giá tài sản
18 Cơ sở dữ liệu về Công chứng viên và Tổ chức hành nghề công chứng
19 Cơ sở dữ liệu về cán bộ thi hành án dân sự
20 `,`Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc`);" style="cursor: pointer">Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
21 Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.