Bộ Thông tin và Truyền thông

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL chuyên ngành Bưu chính
2 CSDL quản lý các đề tài tem
3 CSDL quản lý nhiệm vụ KHCN, TCQC, phòng đo
4 CSDL quản lý Thẻ nhà báo
5 CSDL về thẩm định trò chơi điện tử trên mạng
6 CSDL xuất bản
7 CSDL cấp phép lĩnh vực viễn thông
8 CSDL thu thập và quản lý số liệu về Viễn thông
9 CSDL về cấp phép tần số
10 CSDL về chứng chỉ điện báo viên hàng hải
11 CSDL về chỉ số ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
12 CSDL quốc gia về dự án
13 CSDL về tính cước và quản lý dịch vụ bưu chính KT1
14 CSDL về quản lý dịch vụ bưu phẩm bưu kiện
15 CSDL về quản lý bưu phẩm điều tra khiếu nại
16 CSDL về quản lý thông tin phát PODMS
17 CSDL về tiếp nhận thông báo sự cố an toàn mạng chuyên dụng
18 CSDL về tổng hợp an toàn mạng chuyên dụng
19 CSDL giám sát và phân tích thông tin ATM chuyên dụng
20 CSDL giám sát trung tâm xử lý tập trung thông tin về thư rác
21 CSDL giám sát tình hình tin nhắn rác
22 CSDL thu thập thư rác chuyên dụng
23 CSDL cung cấp thông tin thư rác
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.