Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về cán bộ
2 CSDL về kế hoạch và dự án đầu tư
3 CSDL về hợp tác quốc tế
4 CSDL về tài sản
5 CSDL về văn bản
6 CSDL về thanh tra, kiểm tra
7 CSDL về thi đua, khen thưởng
8 CSDL về hoạt động khoa học công nghệ
9 CSDL về Di tích quốc gia
10 CSDL về vệ Di tích quốc gia đặc biệt
11 CSDL về Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
12 CSDL về Di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam
13 CSDL về Di sản tư liệu tại Việt Nam
14 CSDL về Bảo tàng Quốc gia
15 CSDL về Bảo tàng cấp tỉnh
16 CSDL về Bảo tàng chuyên ngành
17 CSDL về Bảo tàng ngoài công lập
18 CSDL về Danh sách lễ hội ở Việt Nam
19 CSDL về Hệ thống thư viện Việt Nam
20 CSDL về Cở sở đào tạo văn hóa, thể thao,du lịch
21 CSDL về Doanh nghiệp lữ hành
22 CSDL về doanh nghiệp lưu trú (Khách sạn từ 3 đến 5 sao)
23 CSDL về danh sách các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.