Tỉnh Đồng Tháp

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDLQG về văn bản pháp luật
2 CSDL đăng ký xe
3 CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
4 CSDLQG về thủ tục hành chính
5 CSDL Thương binh, liệt sĩ
6 CSDL hộ nghèo, cận nghèo
7 CSDL về an sinh xã hội
8 CSDL về Bảo hiểm
9 CSDL dân cư
10 CSDL CBCCVC
11 Cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử tỉnh
12 CSDL quản lý công sản
13 CSDL Đề tài KH&CN
14 CSDL đất đai
15 CSDL học sinh
16 CSDL công chứng, chứng thưc và dữ liêu ngăn chăn
17 CSDL Thi đua khen thưởng
18 CSDL hộ tịch
19 CSDL hộ kinh doanh cá thể
20 CSDL bản đồ nền (GIS)
21 CSDL dùng chung về TTHC
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.