Tỉnh Bình Thuận

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL quản lý tai nạn giao thông đường bộ quốc gia
2 CSDL Đăng ký xe
3 CSDL giá tính thuế
4 CSDL danh mục biểu thuế và phân loại mức thuế
5 CSDL quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
6 CSDL cung lao động
7 CSDL cầu lao động
8 CSDL về dạy nghề
9 CSDL tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
10 CSDL hộ nghèo, cận nghèo
11 CSDL tin học về thủ tục hành chính
12 Hệ thống phần mềm Quản ý VB và điều hành
13 CSDL Giấy phép lái xe
14 CSDL về khiếu nại tố cáo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.