Tỉnh Bạc Liêu

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về thuế
6 CSDL về đăng kiểm phương tiện
7 CSDL về bảo hiểm xã hội
8 CSDL về đăng ký phương tiện
9 CSDL về lý lịch tư pháp
10 CSDL về hộ chiếu phổ thông
11 CSDL về thông quan điện tử
12 CSDL về báo cáo tài chính
13 CSDL về người có công
14 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
15 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
16 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
17 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
18 CSDL quản lý người sử dụng tập trung
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.