Tỉnh Bắc Giang

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDl quốc gia về dân cư
2 CSDl đất đai quốc gia
3 CSDL hồ sơ nhà ở (tình trang nhà ở)
4 CSDL công chứng, chứng thưc và dữ liêu ngăn chăn
5 CSDL GCN quyền sử dung đất
6 CSDL doanh nghiêp
7 CSDL hồ sơ thủ tuc hành chính
8 CSDl danh muc dùng chung
9 CSDL người dùng
10 CSDL công chức
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.