Tỉnh Bắc Ninh

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về đối tượng chính sách và bảo trợ xã hôi
2 CSDL về thông tin kinh tế xã hôi
3 CSDL về quản lý ngân sách nhà nước
4 CSDL về Giấy phép lái xe
5 CSDL nền đia lý dùng chung cấp tỉnh (GIS)
6 CSDL công dân tỉnh Bắc Ninh
7 CSDL GIS về quản lý ngành công thương
8 CSDL GIS trong ngành giao thông vân tải
9 CSDL doanh nghiêp
10 CSDL đất đai
11 CSDL dự án đầu tư
12 CSDL xây dưng
13 CSDL hô tich
14 CSDL đối tượng chính sách
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.