Tỉnh Cao Bằng

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về đất đai
2 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
3 CSDL về hướng dẫn viên du lịch
4 CSDL về người nước ngoài làm việc tại VN
5 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
6 CSDL về mã số đơn vị
7 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.