Tỉnh Gia Lai

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
2 Hệ thống CSDL quản lý tai nạn giao thông đường bộ
3 CSDL Đăng ký xe
4 CSDL quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
5 CSDL cung lao động
6 CSDL cầu lao động
7 CSDL về dạy nghề
8 CSDL tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
9 CSDL hộ nghèo, cận nghèo
10 Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chứ
11 Cơ sở dữ liệu quản lý văn bản quy phạm pháp luật
12 Cở sở dữ liệu về dân cư
13 Cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội
14 Cơ sở dữ liệu thông tin dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý GIS của các ngành
15 Cơ sở dữ liệu thông tin kế hoạch hóa phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn toàn tỉnh
16 Cơ sở dữ liệu tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động
17 Cơ sở dữ liệu quản lý GPLX toàn quốc
18 Cơ sở dữ liệu quản lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
19 Cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu trạm kiểm tra tải trọng xe để tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh
20 Cơ sở dữ liệu Tài nguyên và môi trường
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.