Tỉnh Hà Nam

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
2 CSDL về đất đai
3 CSDL về hộ tịch
4 CSDL về thuế
5 CSDL dự án
6 CSDL về giấy phép xây dựng
7 CSDL về đánh giá tác động môi trường
8 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
9 Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)
10 CSDL Quản lý tài sản
11 CSDL Đăng ký tài sản
12 CSDL Kế toán hành chính sự nghiệp
13 CSDL Quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
14 CSDL Kế toán xã
15 CSDLQG về văn bản QPPL
16 CSDL về thủ tục hành chinh
17 CSDL quản lý lý lịch tư pháp dùng chung
18 CSDL Quản lý nhân sự PMIS
19 CSDL Quản lý thi
20 CSDL Quản lý ngành nghề y dược
21 CSDL đầu tư nước ngoài
22 CSDL cung ứng lao động
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.