Tỉnh Hà Tĩnh

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Dân cư
2 CSDL về Đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL Đất đai
4 CSDL về Thuế
5 CSDL về Hộ tịch
6 CSDL Văn bằng, Chứng chỉ
7 CSDL dự án
8 CSDL về khám chữa bệnh
9 CSDL về vệ sinh an toàn thực phẩm
10 CSDL về giấy phép xây dựng
11 CSDL cán bộ, công chức
12 CSDL thực hiện thủ tục hành chính
13 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.