Tỉnh Hưng Yên

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL công chức, viên chức, cán bô
2 CSDL doanh nghiêp
3 CSDL dân cư
4 CSDL thủ tuc hành chính
5 CSDL đất đai
6 CSDL thống kê tổng hơp về dân số
7 CSDL tài chính
8 CSDL bảo hiểm
9 CSDL lý lịch tư pháp
10 CSDL điện tử hộ tịch
11 CSDL về văn bản pháp luật
12 CSDL công chứng trên địa bàn tỉnh
13 CSDL về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.