Tỉnh Kiên Giang

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về ĐK DN
2 CSDL Đất đai
3 CSDL về Thuế
4 CSDL về Hộ tịch
5 CSDL Văn bằng, Chứng chỉ
6 CSDL về khám chữa bệnh
7 CSDL về giấy phép xây dựng
8 CSDL cán bộ, công chức
9 CSDL thực hiện thủ tục hành chính
10 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
11 CSDL về dân tộc
12 CSDL về lý lịch tư pháp
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.