Tỉnh Lâm Đồng

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tai nạn giao thông đường bộ quốc gia
2 Cơ sở dữ liệu đăng ký xe
3 Cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
4 Cơ sở dữ liệu cầu lao động
5 Cơ sở dữ liệu về dạy nghề
6 Cơ sở dữ liệu tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
7 Cơ sở dữ liệu cung lao động
8 Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo
9 Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường
10 Cơ sở dữ liệu hồ chứa thủy điện
11 Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại
12 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
13 Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính
14 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại tố cáo
15 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
16 Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia
17 Hệ thống cơ sở dữ liệu về dự trữ nhà nước
18 Cơ sở dữ liệu về mạng lưới phân phối hàng Việt trên địa bàn cả nước
19 Cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại quốc gia
20 Cơ sở dữ liệu về công nghiệp địa phương (tình hình công nghiệp, thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, cụm công nghiệp...)
21 Cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động
22 Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội
23 Cơ sở dữ liệu về thông tin liệt sĩ
24 Cơ sở dữ liệu ADN thuộc Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
25 Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
26 Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
27 CSDL quản lý và điều hành văn bản điện tử
28 CSDL bản đồ giá đất đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
29 CSDL về văn bản quy phạm pháp luật
30 CSDL quản lý lưu trú
31 CSDL về thủ tục hành chính
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.