Tỉnh Nam Định

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về CBCC
6 CSDL về thuốc
7 CSDL cấp chứng chỉ hành nghề y
8 CSDL đề tài khoa học
9 CSDL khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề
10 CSDL tài chính, kế toán
11 CSDL về giá
12 CSDL giống cây trồng nông nghiệp
13 CSDL ngành TTTT
14 CSDL về hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công
15 CSDL thủy lợi
16 CSDL văn hóa, thông tin thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.