Tỉnh Ninh Thuận

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL công chức, viên chức, cán bộ
2 CSDL doanh nghiệp
3 CSDL dân cư
4 CSDL thủ tục hành chính
5 CSDL đất đai
6 CSDL cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
7 CSDL báo cáo thống kê - tổng hợp thông tin quản lý ngành nông nghiệp
8 CSDL quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện tỉnh
9 CSDL quản lý các dự án đầu tư Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO)
10 CSDL Kinh tế - Xã hội
11 CSDLquản lý địa chính thành phố Phan Rang-Tháp chàm, huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn
12 GIS quản lý dữ liệu ngầm đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
13 CSDL Hệ thống thông tin ngành Giao thông
14 CSDL Hệ thống thông tin ngành Y tế
15 CSDL Hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
16 CSDL Hệ thống thông tin ngành Xây dựng
17 CSDL Hệ thống thông tin ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 CSDL Hệ thống thông tin ngành Lao động Thương binh và Xã hội
19 CSDL Hệ thống thông tin về các đề tài khoa học
20 CSDL quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội
21 CSDL quản lý văn bản chỉ đạo điều hành
22 CSDL Cổng thông tin điện tử của tỉnh
23 CSDL Hệ thống thư điện tử của tỉnh
24 CSDL quản lý người có công
25 CSDL quản lý hộ nghèo, cận nghèo
26 CSDL Hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục
27 CSDL quản lý đất đai
28 CSDL về đăng ký giấy phép lái xe
29 CSDL về đăng ký kinh doanh
30 CSDL quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
31 CSDL Quản lý Ngành thuế
32 CSDL Quản lý Ngân sách và Kho bạc
33 CSDL văn bản quy phạm pháp luật
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.