Tỉnh Quảng Bình

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về thuế
6 CSDL về đăng kiểm phương tiện
7 CSDL về bảo hiểm xã hội
8 CSDL về đăng ký phương tiện
9 CSDL về lý lịch tư pháp
10 CSDL về hộ chiếu phổ thông
11 CSDL về hộ chiếu công vụ
12 CSDL về hộ chiếu ngoại giao
13 CSDL về thông quan điện tử
14 CSDL về báo cáo tài chính
15 CSDL về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
16 CSDL về người có công
17 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
18 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
19 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
20 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
21 CSDL về Lịch sử Quảng Bình
22 CSDL về bản đồ hành chính tỉnh
23 CSDL về cơ sở hạ tầng
24 CSDL về điều kiện tự nhiên
25 CSDL về sơ đồ tổ chức bộ máy
26 CSDL về cải cách hành chính
27 CSDL về lịch làm việc của Lãnh đạo tỉnh
28 CSDL về thông tin tiếp dân của Lãnh đạo tỉnh
29 CSDL về văn bản quy phạm pháp luật
30 CSDL về công báo
31 CSDL về thư viện pháp luật
32 CSDL về thông tin thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
33 CSDL về Kinh tế Xã hội, hợp tác đầu tư, thông tin đối ngoại
34 CSDL về thông tin chỉ đạo điều hành của UBND
35 CSDL về tiếp nhận, xử lý phản án, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
36 CSDL về website của các sở, ban, ngành, huyện, xã và các đơn vị khác
37 CSDL về danh sách thủ tục hành chính của tỉnh
38 CSDL về mã, tên, cơ quan công bố, cơ quan thực hiện, lĩnh vực của thủ tục hành chính
39 CSDL về Tên, mức độ dịch vụ công, lĩnh vực, cơ quan quản lý, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
40 CSDL về mã số hồ sơ biên nhận, số CMND/hộ chiều/tên đăng nhập, tên tổ chức cá nhân nộp hồ sơ.
41 CSDL về tình hình xử lý hồ sơ chung của toàn tỉnh, của từng đơn vị theo từng tháng (CSDL về hồ sơ giải quyết sớm, đúng, trễ, chưa đến hạn, quá hạn, công dân rút và bị từ chối)
42 CSDL về cán bộ xử lý thủ tục hành chính (Số lượng, tên cán bộ, mã cán bộ, số CMND/CCCD, ngày sinh, email…)
43 CSDL về tổ chức đăng ký sử dụng (Loại tài khoản, Tên, Mã số thuế, Mã giấy phép, ngày cấp, email….)
44 CSDL tiền lương và biên chế các đơn vị gồm thông tin cán bộ, mức lương, đơn vị làm việc
45 CSDL thông tin vốn đầu tư các giai đoạn thời gian
46 CSDL về ngân sách các địa phương trong tỉnh
47 CSDL thông tin đề tài, dự án
48 CSDL về nhiệm vụ khoa học công nghệ
49 CSDL văn bản, tài liệu công chứng
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.