Tỉnh Quảng Nam

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Đề tài KH&CN
2 CSDL Thư viện điện tử
3 CSDL hộ nghèo
4 CSDL bảo vệ chăm sóc trẻ em
5 CSDL cung- cầu lao động
6 CSDL Hệ thống thông tin địa lý (GIS) MapInfo
7 CSDL giải đoán vệ tinh ENVI
8 CSDL tự do về hệ thống thôn tin địa lý QGIS
9 CSDL Thống kê rừng
10 CSDL cảnh báo cháy rừng qua vệ tinh
11 CSDL cảnh báo cháy rừng
12 CSDL Quản lý vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
13 CSDL quản lý nguồn và điều hành ngân sách
14 CSDL quản lý bản án (Sở Tư pháp xây dựng)
15 CSDL quản lý hộ tịch (Công ty MISA xây dựng)
16 CSDL lưu trữ
17 Cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo
18 Cơ sở dữ liệu phòng chống tham nhũng
19 CSDL Thống kê án
20 CSDL Quản lý hồ sơ lưu trữ
21 CSDL quản lý cán bộ
22 CSDL về công tác thi đua - khen thưởng
23 CSDL quản lý công sản
24 CSDL quản lý văn bản
25 CSDL quản lý thống kê
26 CSDL Quản lý tai nạn giao thông đường bộ quốc gia
27 CSDL Đăng ký xe
28 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
29 CSDL Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
30 CSDL về Cung lao động
31 CSDL về Cầu lao động
32 CSDL về Dạy nghề
33 CSDL về Tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
34 CSDL về Hộ nghèo, cận nghèo
35 CSDL xử lý Dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.