Tỉnh Quảng Ngãi

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL quản lý hộ tịch
2 CSDL thủ tục hành chính
3 CSDL nền thông tin địa lý (GIS)
4 CSDl dự án đầu tư
5 CSDL cấp phép xây dựng
6 CSDl trường học
7 CSDL tư pháp (Lý lịch tư pháp)
8 CSDL tài nguyên môi trường
9 CSDL lao động thương binh và xã hội
10 CSDL kế hoạch đầu tư
11 CSDL thông tin truyền thông
12 CSDL xây dựng
13 CSDL công thương
14 CSDL y tế
15 CSDL văn hóa, thể thao và du lịch
16 CSDl tài chính
17 CSDL giao thông vận tải
18 CSDL nông nghiệp
19 CSDL khoa học công nghệ (toàn văn kết quả đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ)
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.