Tỉnh Sơn La

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
6 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
7 CSDL về thuế
8 CSDL về đăng kiểm phương tiện
9 CSDL về bảo hiểm xã hội
10 CSDL về đăng ký phương tiện
11 CSDL về lý lịch tư pháp
12 CSDL về hộ chiếu phổ thông
13 CSDL về hộ chiếu công vụ
14 CSDL về hộ chiếu ngoại giao
15 CSDL về thông quan điện tử
16 CSDL về báo cáo tài chính
17 CSDL về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
18 CSDL về người có công
19 Cơ sở dữ liệu thống kê và báo cáo (EMIS), kế toán (MISA)
20 Cơ sở dữ liệu quản lý ngân sách nhà nước
21 Cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước
22 Cơ sở dữ liệu giải quyết khiếu nại tố cáo
23 Cơ sở dữ liệu mạng lưới trường, lớp, học sinh, cơ sở vật chất
24 Cơ sở dữ liệu quản lý khoa học công nghệ
25 Cở sở dữ liệu công tác dân tộc
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.