Tỉnh Thái Nguyên

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về thuế
6 CSDL về đăng kiểm phương tiện
7 CSDL về bảo hiểm xã hội
8 CSDL về đăng ký phương tiện
9 CSDL về lý lịch tư pháp
10 CSDL về hộ chiếu phổ thông
11 CSDL về hộ chiếu công vụ
12 CSDL về hộ chiếu ngoại giao
13 CSDL về thông quan điện tử
14 CSDL về báo cáo tài chính
15 CSDL về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
16 CSDL về người có công
17 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
18 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
19 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
20 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
21 CSDL về bản đồ hành chính tỉnh
22 CSDL về sơ đồ tổ chức bộ máy
23 CSDL về cơ sở hạ tầng, thông tin quy hoạch
24 CSDL về chính sách mới
25 CSDL về thông tin chỉ đạo điều hành của UBND
26 CSDL về lịch làm việc của Lãnh đạo tỉnh
27 CSDL về thông tin tiếp dân của Lãnh đạo tỉnh
28 CSDL về văn bản quy phạm pháp luật
29 CSDL về công báo
30 CSDL về thông tin văn hóa, du lịch
31 CSDL về tin tin tức, thông tin kinh tế, xã hội của tỉnh
32 CSDL thông tin các thương hiệu trà, lễ hội trà và văn hóa trà
33 CSDL danh bạ điện thoại các sở, ngành của tỉnh
34 CSDL đối thoại trực tuyến
35 CSDL cải cách hành chính và PCI
36 CSDL lịch công tác của lãnh đạo tỉnh
37 CSDL phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
38 CSDL về an toàn giao thông
39 CSDL về an toàn vệ sinh thực phẩm
40 CSDL nông thôn mới Thái Nguyên
41 CSDL xúc tiến đầu tư
42 CSDL công khai ngân sách
43 CSDL thông tin hỗ trợ việc làm
44 CSDL về thư viện pháp luật
45 CSDL về thông tin thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
46 CSDL về tiếp nhận, xử lý phản án, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
47 CSDL về Website của các sở, ban, ngành, huyện, xã và các đơn vị khác
48 CSDL về email công vụ
49 CSDL về quản lý tài sản công
50 CSDL thông tin bệnh viện
51 CSDL của quản lý y tế cơ sở
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.