Tỉnh Tiền Giang

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Dân cư
2 CSDL về ĐK DN
3 CSDL Đất đai
4 CSDL về Thuế
5 CSDL về Hộ tịch
6 CSDL Văn bằng, Chứng chỉ
7 CSDL về khám chữa bệnh
8 CSDL cán bộ, công chức
9 CSDL thực hiện thủ tục hành chính
10 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
11 CSDL Một cửa
12 CSDL Bệnh viện
13 Cơ sở dữ liệu hộ nghèo
14 Cơ sở dữ liệu người có công
15 Cơ sở dữ liệu trẻ em
16 Cơ sở dữ liệu nghĩa trang và liệt sĩ
17 Cơ sở dữ liệu y bạ
18 Cơ sở dữ liệu đoàn viên
19 Cơ sở dữ liệu học sinh
20 Cơ sở dữ liệu nhân khẩu ngành Công an
21 Cơ sở dữ liệu dạy nghề nông thôn
22 Cơ sở dữ liệu GIS
23 Cơ sở dữ liệu về Việt kiều
24 Cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải
25 Cơ sở dữ liệu ngành lao động, thương binh và xã hội.
26 Cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử tỉnh
27 Cơ sở dữ liệu về Khiếu nại tố cáo
28 Cơ sở dữ liệu nông nghiệp
29 CSDL Dân cư
30 CSDL về ĐK DN
31 CSDL Đất đai
32 CSDL về Thuế
33 CSDL về Hộ tịch
34 CSDL Văn bằng, Chứng chỉ
35 CSDL về khám chữa bệnh
36 CSDL cán bộ, công chức
37 CSDL thực hiện thủ tục hành chính
38 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.