Tỉnh Vĩnh Long

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về chứng nhận đầu tư
4 CSDL về đất đai
5 CSDL về hộ tịch
6 CSDL về thuế
7 CSDL về đăng kiểm phương tiện
8 CSDL về bảo hiểm xã hội
9 CSDL về đăng ký phương tiện
10 CSDL về lý lịch tư pháp
11 CSDL về giấy phép xây dựng
12 CSDL về chứng chỉ xây dựng
13 CSDL về an toàn phòng cháy chữa cháy
14 CSDL về hộ chiếu phổ thông
15 CSDL về thông quan điện tử
16 CSDL về báo cáo tài chính
17 CSDL về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
18 CSDL về người có công
19 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
20 CSDL về giấy phép khai thác thủy sản
21 CSDL về đánh giá tác động môi trường
22 CSDL về quy hoạch
23 CSDL về vệ sinh an toàn thực phẩm
24 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
25 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
26 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.