Tỉnh Vĩnh Phúc

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
2 CSLDQG về văn bản pháp luật
3 CSDLQG về thủ tục hành chính
4 CSDL về quản lý văn bản điều hành
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.