Thành phố Cần Thơ

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL công dân
2 CSDL doanh nghiêp
3 CSDL thủ tuc hành chính
4 CSDL cơ quan chính quyền đia phương
5 CSDL cán bộ
6 CSDL đơn vi hành chính trên cả nước
7 CSDL các danh muc dùng chung
8 CSDL bản đồ nền (GIS)
9 CSDL đất đai
10 CSDL dư án đầu tư
11 CSDL xây dưng
12 CSDL hộ tịch
13 CSDL đối tượng chính sách
14 CSDL tài chính
15 CSLD bảo hiểm
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.