Thành phố Hải Phòng

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL công dân
2 CSDl doanh nghiêp
3 CSDL cán bộ công chức, viên chức
4 CSDl danh muc dùng chung
5 CSDL đất đai
6 CSDL bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hôi
7 CSDL Hồ sơ bệnh án điện tử
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.