Thành phố Hồ Chí Minh

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Quản lý văn bản của Thành phố
2 CSDL Một cửa điện tử Thành phố
3 Kho dữ liệu Doanh nghiệp (tạm thời)
4 Kho dữ liệu Đất đai (tạm thời)
5 CSDL Cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM
6 CSDL Hộ tịch
7 CSDL Quản lý nhân, hộ khẩu
8 CSDL Lý lịch tư pháp
9 CSDL Đánh giá góp ý của người dân
10 CSDL Doanh nghiệp trong nước
11 CSDL Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
12 CSDL Đầu tư có vốn nước ngoài
13 CSDL Cấp phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
14 CSDL Quản lý tình hình hoạt động doanh nghiệp
15 CSDL Lao động nước ngoài của TP.HCM
16 CSDL Doanh nghiệp nhà nước
17 CSDL về Đầu tư công
18 CSDL Đất đai
19 CSDL Cấp phép xây dựng
20 CSDL Quy hoạch
21 CSDL Kế toán
22 CSDL Tài sản công
23 CSDL Người nộp thuế
24 CSDL Khoa học công nghệ quốc gia
25 CSDL Nhà cao tầng
26 CSDL Thoát nước (Chương trình Chống ngập)
27 Hệ thống CSDL về Giao thông
28 Hệ thống CSDL chuyên ngành Công thương
29 Hệ thống CSDL Giáo dục, đào tạo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.