Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL quản lý văn bản và điều hành
2 CSDL hê thống thư điên tử
3 CSDl giữa các hê thống nội bộ của Viện với nhau
4 CSDL giữa hê thống thông tin nôi bô của Viện Hàn lâm KHCNVN với trang thông tin của Văn phòng Bộ để lấy thông tin
5 CSDL cổng thông tin điên tử kết nối
6 CSDL lưu trữ dữ liêu, thông tin
7 CSDL về cán bộ
8 CSDL về kế hoạch và dự án đầu tư
9 CSDL về hợp tác quốc tế
10 CSDL về tài sản
11 CSDL về văn bản
12 CSDL về thanh tra, kiểm tra
13 CSDL về thi đua, khen thưởng
14 CSDL về hoạt động khoa học công nghệ
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.