Kinh nghiệm

placeholder image

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian để quản lý đất đai bền vững: kinh nghiệm của quốc tế(23/04/2020 04:54)

Bài viết dưới đây giới thiệu một số nội dung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Cơ sở Hạ tầng dữ liệu không gian cho quản lý đất đai bền vững...